HOME 로그인 회원가입 English Korean
고객센터
인재채용
자주하는 질문
HOME > 회사소개 > 접속통계

 
        접속통계 보기:    
2024년 06월 접속통계   총 방문자 : 831명    일일평균 : 38명    시간당 평균 : 2
128 
96 
64 
32 
47 42 128 42 16 16 58 38 72 8 38 20 13 28 20 25 42 30 9 118 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
선택한 분류가 접속통계여부를 선택하지 않았습니다.

시간 6 월 22 일 토요일 방문자
23 0명  0% 
22 0명  0% 
21 0명  0% 
20 0명  0% 
19 0명  0% 
18 0명  0% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 0명  0% 
05 2명  28% 
04 2명  28% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 2명  28% 
00 1명  14% 

시간 6 월 21 일 금요일 방문자
23 0명  0% 
22 1명  7% 
21 0명  0% 
20 1명  7% 
19 0명  0% 
18 2명  14% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 1명  7% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 1명  7% 
07 0명  0% 
06 0명  0% 
05 1명  7% 
04 2명  14% 
03 1명  7% 
02 2명  14% 
01 0명  0% 
00 2명  14% 

시간 6 월 20 일 목요일 방문자
23 0명  0% 
22 1명  0% 
21 0명  0% 
20 6명  5% 
19 40명  33% 
18 33명  27% 
17 8명  6% 
16 13명  11% 
15 2명  1% 
14 1명  0% 
13 0명  0% 
12 1명  0% 
11 1명  0% 
10 4명  3% 
09 5명  4% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 0명  0% 
05 0명  0% 
04 2명  1% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 1명  0% 
00 0명  0% 

시간 6 월 19 일 수요일 방문자
23 1명  11% 
22 0명  0% 
21 0명  0% 
20 1명  11% 
19 0명  0% 
18 1명  11% 
17 0명  0% 
16 1명  11% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 1명  11% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 0명  0% 
05 1명  11% 
04 2명  22% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 1명  11% 

시간 6 월 18 일 화요일 방문자
23 2명  6% 
22 1명  3% 
21 1명  3% 
20 0명  0% 
19 1명  3% 
18 3명  10% 
17 1명  3% 
16 2명  6% 
15 2명  6% 
14 4명  13% 
13 3명  10% 
12 5명  16% 
11 2명  6% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 1명  3% 
05 0명  0% 
04 1명  3% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 1명  3% 
00 0명  0% 

시간 6 월 17 일 월요일 방문자
23 3명  7% 
22 1명  2% 
21 3명  7% 
20 6명  14% 
19 4명  9% 
18 0명  0% 
17 1명  2% 
16 7명  16% 
15 2명  4% 
14 1명  2% 
13 5명  11% 
12 0명  0% 
11 2명  4% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 1명  2% 
05 0명  0% 
04 3명  7% 
03 1명  2% 
02 0명  0% 
01 2명  4% 
00 0명  0% 

시간 6 월 16 일 일요일 방문자
23 0명  0% 
22 5명  20% 
21 2명  8% 
20 2명  8% 
19 0명  0% 
18 3명  12% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 2명  8% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 1명  4% 
06 1명  4% 
05 2명  8% 
04 5명  20% 
03 2명  8% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 0명  0% 

시간 6 월 15 일 토요일 방문자
23 0명  0% 
22 2명  10% 
21 1명  5% 
20 8명  40% 
19 5명  25% 
18 0명  0% 
17 2명  10% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 1명  5% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 1명  5% 
06 0명  0% 
05 0명  0% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 0명  0% 

시간 6 월 14 일 금요일 방문자
23 1명  3% 
22 1명  3% 
21 1명  3% 
20 1명  3% 
19 1명  3% 
18 0명  0% 
17 1명  3% 
16 0명  0% 
15 1명  3% 
14 0명  0% 
13 1명  3% 
12 0명  0% 
11 2명  7% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 1명  3% 
07 2명  7% 
06 5명  17% 
05 1명  3% 
04 3명  10% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 4명  14% 
00 2명  7% 

시간 6 월 13 일 목요일 방문자
23 0명  0% 
22 3명  23% 
21 2명  15% 
20 2명  15% 
19 0명  0% 
18 2명  15% 
17 1명  7% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 1명  7% 
13 1명  7% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 0명  0% 
05 0명  0% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 1명  7% 

시간 6 월 12 일 수요일 방문자
23 0명  0% 
22 0명  0% 
21 1명  5% 
20 0명  0% 
19 0명  0% 
18 0명  0% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 2명  10% 
14 0명  0% 
13 1명  5% 
12 0명  0% 
11 1명  5% 
10 0명  0% 
09 1명  5% 
08 6명  30% 
07 1명  5% 
06 1명  5% 
05 1명  5% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 1명  5% 
01 0명  0% 
00 4명  20% 

시간 6 월 11 일 화요일 방문자
23 3명  7% 
22 3명  7% 
21 5명  13% 
20 14명  36% 
19 2명  5% 
18 5명  13% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 1명  2% 
12 2명  5% 
11 2명  5% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 0명  0% 
05 0명  0% 
04 0명  0% 
03 1명  2% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 0명  0% 

시간 6 월 10 일 월요일 방문자
23 0명  0% 
22 0명  0% 
21 0명  0% 
20 0명  0% 
19 0명  0% 
18 0명  0% 
17 0명  0% 
16 1명  12% 
15 1명  12% 
14 1명  12% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 1명  12% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 1명  12% 
06 1명  12% 
05 0명  0% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 1명  12% 
00 1명  12% 

시간 6 월 9 일 일요일 방문자
23 1명  1% 
22 1명  1% 
21 0명  0% 
20 8명  11% 
19 4명  5% 
18 5명  6% 
17 3명  4% 
16 1명  1% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 2명  2% 
12 0명  0% 
11 1명  1% 
10 1명  1% 
09 6명  8% 
08 30명  41% 
07 0명  0% 
06 2명  2% 
05 0명  0% 
04 1명  1% 
03 1명  1% 
02 1명  1% 
01 2명  2% 
00 2명  2% 

시간 6 월 8 일 토요일 방문자
23 1명  2% 
22 0명  0% 
21 1명  2% 
20 4명  10% 
19 5명  13% 
18 2명  5% 
17 0명  0% 
16 2명  5% 
15 0명  0% 
14 1명  2% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 1명  2% 
10 0명  0% 
09 2명  5% 
08 0명  0% 
07 3명  7% 
06 2명  5% 
05 0명  0% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 14명  36% 

시간 6 월 7 일 금요일 방문자
23 8명  13% 
22 1명  1% 
21 4명  6% 
20 0명  0% 
19 22명  37% 
18 11명  18% 
17 6명  10% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 1명  1% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 1명  1% 
05 2명  3% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 2명  3% 

시간 6 월 6 일 목요일 방문자
23 0명  0% 
22 1명  6% 
21 0명  0% 
20 2명  12% 
19 0명  0% 
18 0명  0% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 2명  12% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 1명  6% 
10 1명  6% 
09 0명  0% 
08 3명  18% 
07 1명  6% 
06 1명  6% 
05 0명  0% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 3명  18% 
01 0명  0% 
00 1명  6% 

시간 6 월 5 일 수요일 방문자
23 2명  12% 
22 0명  0% 
21 0명  0% 
20 0명  0% 
19 0명  0% 
18 1명  6% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 1명  6% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 1명  6% 
09 0명  0% 
08 1명  6% 
07 0명  0% 
06 3명  18% 
05 4명  25% 
04 1명  6% 
03 1명  6% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 1명  6% 

시간 6 월 4 일 화요일 방문자
23 0명  0% 
22 0명  0% 
21 0명  0% 
20 1명  2% 
19 1명  2% 
18 0명  0% 
17 6명  14% 
16 3명  7% 
15 2명  4% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 1명  2% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 1명  2% 
08 3명  7% 
07 0명  0% 
06 2명  4% 
05 3명  7% 
04 3명  7% 
03 7명  16% 
02 5명  11% 
01 4명  9% 
00 0명  0% 

시간 6 월 3 일 월요일 방문자
23 6명  4% 
22 6명  4% 
21 18명  14% 
20 5명  3% 
19 8명  6% 
18 2명  1% 
17 2명  1% 
16 0명  0% 
15 2명  1% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 2명  1% 
09 0명  0% 
08 0명  0% 
07 0명  0% 
06 2명  1% 
05 1명  0% 
04 0명  0% 
03 0명  0% 
02 2명  1% 
01 69명  53% 
00 3명  2% 

시간 6 월 2 일 일요일 방문자
23 8명  19% 
22 1명  2% 
21 0명  0% 
20 3명  7% 
19 2명  4% 
18 0명  0% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 2명  4% 
13 13명  30% 
12 1명  2% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 0명  0% 
08 1명  2% 
07 3명  7% 
06 0명  0% 
05 5명  11% 
04 1명  2% 
03 1명  2% 
02 0명  0% 
01 0명  0% 
00 1명  2% 

시간 6 월 1 일 토요일 방문자
23 0명  0% 
22 0명  0% 
21 0명  0% 
20 1명  2% 
19 0명  0% 
18 0명  0% 
17 0명  0% 
16 0명  0% 
15 0명  0% 
14 0명  0% 
13 0명  0% 
12 0명  0% 
11 0명  0% 
10 0명  0% 
09 1명  2% 
08 0명  0% 
07 1명  2% 
06 0명  0% 
05 0명  0% 
04 5명  10% 
03 9명  19% 
02 25명  53% 
01 3명  6% 
00 2명  4%